Lò xo AF Dowload

Tìm kiếm

Loại
Đường Kính
Đường Kính Trong
Chiều Dài
Hằng Số

CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU - GIÁ CẢ HỢP LÝ

Part Number

Sản Phẩm Đường Kính Đường Kính Trong Chiều Dài Hằng Số Hàng tồn kho Thời Gian Ship
D d L kgf/mm
AF18*25 18 25 20 1 Ngày
AF18*30 18 30 19 1 Ngày
AF18*35 18 35 20 1 Ngày
AF18*40 18 40 20 1 Ngày
AF18*45 18 45 20 1 Ngày
AF18*50 18 50 13 1 Ngày
AF18*55 18 55 20 1 Ngày
AF18*60 18 60 20 1 Ngày
AF18*65 18 65 20 1 Ngày
AF18*70 18 70 20 1 Ngày
AF18*75 18 75 20 1 Ngày
AF18*80 18 80 20 1 Ngày
AF18*90 18 90 20 1 Ngày
AF18*100 18 100 20 1 Ngày
AF18*125 18 125 20 1 Ngày
AF20*20 20 11 20 15 1 Ngày
AF20*25 20 11 25 2,56 18 1 Ngày
AF20*30 20 11 30 2,13 14 1 Ngày
AF20*35 20 11 35 1,83 Đang sản xuất 1 Ngày
AF20*40 20 11 40 1,60 20 1 Ngày
AF20*45 20 11 45 1,42 18 1 Ngày
AF20*50 20 11 50 1,28 16 1 Ngày
AF20-55 20 11 55 16 1 Ngày
AF20*60 20 11 60 1,07 8 1 Ngày
AF20*65 20 11 65 20 1 Ngày
AF20*70 20 11 70 0,91 20 1 Ngày
AF20*75 20 11 75 12 1 Ngày
AF20*80 20 11 80 0,80 20 1 Ngày
AF20*90 20 11 90 0,71 20 1 Ngày
AF20*100 20 11 100 0,64 5 1 Ngày
AF20*125 20 11 125 0,51 13 1 Ngày
AF20*150 20 11 150 0,43 20 1 Ngày
AF22-25 22 25 20 1 Ngày
AF22-30 22 30 20 1 Ngày
AF22-35 22 35 20 1 Ngày
AF22-40 22 40 20 1 Ngày
AF22-45 22 45 20 1 Ngày
AF22-50 22 50 20 1 Ngày
AF22-55 22 55 19 1 Ngày
AF22-60 22 60 20 1 Ngày
AF22-65 22 65 20 1 Ngày
AF22-70 22 70 20 1 Ngày
AF22-75 22 75 20 1 Ngày
AF22-80 22 80 16 1 Ngày
AF22-90 22 90 20 1 Ngày
AF22-100 22 100 20 1 Ngày
AF22-125 22 125 20 1 Ngày
AF22-150 22 150 20 1 Ngày
AF25*25 25 25 20 1 Ngày
AF25*30 25 13,5 30 3,33 20 1 Ngày
AF25*35 25 35 20 1 Ngày
AF25*40 25 13,5 40 2,50 20 1 Ngày
AF25*45 25 45 20 1 Ngày
AF25*50 25 13,5 50 2 20 1 Ngày
AF25*55 25 55 16 1 Ngày
AF25*60 25 13,5 60 1,67 16 1 Ngày
AF25*65 25 65 16 1 Ngày
AF25*70 25 13,5 70 1,43 20 1 Ngày
AF25*75 25 75 20 1 Ngày
AF25*80 25 13,5 80 1,25 16 1 Ngày
AF25*90 25 13,5 90 1,11 20 1 Ngày
AF25*100 25 13,5 100 1 20 1 Ngày
AF25*125 25 13,5 125 0,80 20 1 Ngày
AF25*150 25 13,5 150 0,67 20 1 Ngày
AF27-25 27 25 20 1 Ngày
AF27-30 27 30 20 1 Ngày
AF27-35 27 35 20 1 Ngày
AF27-40 27 40 20 1 Ngày
AF27-45 27 45 20 1 Ngày
AF27-50 27 50 20 1 Ngày
AF27-55 27 55 20 1 Ngày
AF27-60 27 60 20 1 Ngày
AF27-65 27 65 20 1 Ngày
AF27-70 27 70 20 1 Ngày
AF27-75 27 75 20 1 Ngày
AF27-80 27 80 16 1 Ngày
AF27-90 27 90 20 1 Ngày
AF27-100 27 100 16 1 Ngày
AF27-125 27 125 20 1 Ngày
AF27-150 27 150 20 1 Ngày
AF30-25 30 25 20 1 Ngày
AF30*30 30 16 30 4,80 20 1 Ngày
AF30*35 30 35 20 1 Ngày
AF30*40 30 16 40 3,60 10 1 Ngày
AF30*45 30 45 16 1 Ngày
AF30*50 30 16 50 2,88 20 1 Ngày
AF30*55 30 55 16 1 Ngày
AF30*60 30 16 60 2,40 20 1 Ngày
AF30*65 30 65 20 1 Ngày
AF30*70 30 16 70 2,05 16 1 Ngày
AF30*75 30 75 20 1 Ngày
AF30*80 30 16 80 1,80 20 1 Ngày
AF30*90 30 16 90 1,60 20 1 Ngày
AF30*100 30 16 100 1,44 20 1 Ngày
AF30*125 30 16 125 1,15 20 1 Ngày
AF30*150 30 16 150 0,96 20 1 Ngày
AF30*175 30 16 175 0,82 Đang sản xuất 1 Ngày
AF35*40 35 21 40 4,15 20 1 Ngày
AF35*45 35 45 20 1 Ngày
AF35*50 35 21 50 3,32 20 1 Ngày
AF35*55 35 55 20 1 Ngày
AF35*60 35 21 60 2,77 16 1 Ngày
AF35*65 35 65 20 1 Ngày
AF35*70 35 21 70 2,37 16 1 Ngày
AF35*75 35 75 20 1 Ngày
AF35*80 35 21 80 2,08 19 1 Ngày
AF35*90 35 21 90 1,84 20 1 Ngày
AF35*100 35 21 100 1,66 20 1 Ngày
AF35*125 35 21 125 1,33 16 1 Ngày
AF35*150 35 21 150 1,11 20 1 Ngày
AF35*175 35 21 175 0,95 Đang sản xuất 1 Ngày
AF35*200 35 21 200 0,83 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*50 40 22 50 5,12 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*60 40 22 60 4,26 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*70 40 22 70 3,65 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*80 40 22 80 3,20 60 1 Ngày
AF40*90 40 22 90 2,84 58 1 Ngày
AF40*100 40 22 100 2,56 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*125 40 22 125 2,04 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*150 40 22 150 1,70 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*175 40 22 175 1,46 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*200 40 22 200 1,28 Đang sản xuất 1 Ngày
AF40*250 40 22 250 1,02 Đang sản xuất 1 Ngày
AF50*150 50 27,5 150 2,66 Đang sản xuất 1 Ngày
AF50*175 50 27,5 175 2,28 Đang sản xuất 1 Ngày
AF50*200 50 27,5 200 2,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AF50*250 50 27,5 250 1,60 Đang sản xuất 1 Ngày
AF50*300 50 27,5 300 1,33 Đang sản xuất 1 Ngày
AF60-60 60 60 15 1 Ngày
AF60-70 60 70 20 1 Ngày
AF60-80 60 80 16 1 Ngày
AF60-90 60 90 15 1 Ngày
AF60-100 60 100 16 1 Ngày
AF60-125 60 125 16 1 Ngày
AF60*150 60 33 150 3,84 20 1 Ngày
AF60*175 60 33 175 3,29 Đang sản xuất 1 Ngày
AF60*200 60 33 200 2,88 Đang sản xuất 1 Ngày
AF60*250 60 33 250 2,30 Đang sản xuất 1 Ngày
AF60*300 60 33 300 1,92 Đang sản xuất 1 Ngày

Sản Phẩm Liên Quan

TRIPLE S

Tell: +84-222-388-3015 Fax: +84-222-388-3012